fbpx

Alimenty, a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka daje dłużnikowi możliwość częściowego lub całkowitego oddłużenia się, a pozbycie się ciężaru zobowiązań należy do najważniejszych celów postępowania upadłościowego.

Alimenty są środkami przeznaczonymi na bieżące utrzymanie, dlatego osoby, które je otrzymują, w tym dzieci, małżonkowie czy rodzice – w przypadku ogłoszenia przez dłużnika upadłości finansowej, są niepewni swojej przyszłości. Z drugiej strony występuję też dłużnik alimentacyjny, który planując swoje bankructwo, chce poznać możliwości, jakie ma do zaoferowania polski system prawny  w tym zakresie.

Po ustaleniu planu spłaty, Sąd odpowiednio umarza większość wierzytelności, takich jak zaciągnięte wcześniej pożyczki, czy kredyty. Co jednak dzieje się z alimentami? Czy oprócz umorzenia długów wynikających z chwilówek i innych umów, po przeprowadzeniu upadłości nie będzie potrzeby spłaty zaległych alimentów? 

Długi alimentacyjne nie ulegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Obowiązek alimentacyjny ciążący na upadłym, a zdefiniowany wyrokiem sądowym,  ugodą sądową, czy umową alimentacyjną nie wygasa. Kwestie te reguluje odpowiednio ustawa – prawo upadłościowe, a przepisy prawne mają być gwarantem zabezpieczenia interesów wierzycieli alimentacyjnych.  

Sytuacja osób otrzymujących alimenty wyodrębnia się w zależności od tego, czy świadczenia te były im wcześniej regularnie wypłacane przez dłużnika, czy zalegał on z ich spłatą (mowa tutaj też o egzekucji alimentów przez komornika). 

  • Alimenty bieżące: 

Gdy dłużnik przed ogłoszeniem upadłości, na bieżąco regulował zobowiązania wynikające z obowiązku alimentacyjnego, to stosunki prawne między nim, a uprawnionym do ich pobierania ukształtują się w taki sposób, że alimenty wypłacane będą przez syndyka. W tym wypadku kwota wolna od zajęcia nie obowiązuję, a syndyk będzie mógł zająć maksymalnie do 60% (3/5) wynagrodzenia za pracę. Ważne jest, żeby wierzyciel, który chce otrzymywać alimenty od upadłego zgłosił ten fakt syndykowi za pomocą dokumentu potwierdzającego wysokość oraz termin płatności alimentów. 

Istotną zmianą jest również to, że po ogłoszeniu upadłości alimenty wypłacane są dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalna krajowa, zatem jeżeli wierzyciel alimentacyjny ma zasądzone alimenty w kwocie wyższej niż minimalna krajowa, to w postępowaniu upadłościowym ponad tę kwotę nie zostanie zaspokojony. 

  • Alimenty zaległe: 

Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dysponujemy tytułem wykonawczym, to należy zgłosić ten fakt syndykowi (tzw. zgłoszenie wierzytelności). W przypadku, gdy wierzycielem alimentacyjnym jest małoletnie dziecko, to w jego imieniu, zgłoszenia dokona przedstawiciel ustawowy. Kolejno, po dokonaniu zgłoszenia, zaległe wierzytelności zostaną ujęte na liście wierzytelności. Alimenty są zaliczone do kategorii pierwszej. Zatem, będą zaspokajane priorytetowo, przed innymi wierzycielami. 

Co się dzieje z alimentami, które otrzymuje upadły?

Jeżeli to osoba, która otrzymywała świadczenie alimentacyjne ogłosi swoją upadłość konsumencką, to należy podkreślić, że alimenty nie wchodzą do masy upadłości i są wyłączone z jakiejkolwiek egzekucji. Upadły, ma więc prawo do swobodnego dysponowania alimentami, nawet po ogłoszeniu bankructwa. 

Czy syndyk może kwestionować wysokość alimentów? 

Bardzo istotna z punktu widzenia dłużnika jest możliwość zakwestionowania przez syndyka wysokości alimentów. Ma on legitymację, by żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przyznanie takiego uprawnienia syndykowi pozwoli mu na wzruszenie zbyt wysokich lub niskich świadczeń alimentacyjnych, nieadekwatnych do uzasadnionych potrzeb uprawnionego.

Ponadto, informujemy o kolejnym bezpłatnym wydarzeniu online realizowanym przez Prezesa naszej Kancelarii – Rafała Machalińskiego DBA LL.D.. Tym razem tematem szkolenia będzie: Jak wybrać skuteczną Kancelarię Prawną do obsługi postępowań restrukturyzacyjnych?Spotkanie odbędzie się 21.06.2022 r. o godzinie 18:00. 

Zapisy na bezpłatny webinar możwlie są pod niniejszym linkiem: ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR.

Scroll to Top