Postępowanie układowe

Na czym polega? Korzyści płynące z tego rodzaju postępowania. Kto może skorzystać z postępowania układowego? Kolejnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie układowe. Cel tego postępowania jest taki sam jak pozostałych typów postępowań restrukturyzacyjnych-  uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Ten rodzaj postępowania jest jednak bardziej zaawansowany i sformalizowany niż postępowanie o zatwierdzenie układu, gdyż w większym stopniu podlega kontroli sądu.  Należy pamiętać, że …  postępowanie to nie jest skierowane do wszystkich przedsiębiorców. Głównym kryterium umożliwiającym skorzystanie z tej procedury jest ilość wierzytelności spornych (rozumianych jako wierzytelności, co do których toczy się postępowanie sądowe). Ogólna suma spornych zobowiązań …

Postępowanie układowe Czytaj więcej »