fbpx

Polityka Nowej Szansy jako pomoc finansowa na restrukturyzację dla przedsiębiorców w kryzysie

Napotykasz trudności w biznesie? Polityka Nowej Szansy może być programem właśnie dla Ciebie.

Polityka Nowej Szansy to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie.

Na jakie cele przysługuje pomoc?

Przedsiębiorcy doświadczający trudnej sytuacji ekonomicznej otrzymali do dyspozycji 3 instrumenty pomocowe:

  • pomoc na ratowanie – w celu wsparcia przedsiębiorcy przez okres, w którym prowadzi działania nad opracowaniem planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji – oraz przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie analiz (w szczególności na pokrycie kosztów doradztwa restrukturyzacyjnego). Wysokość pomocy zostanie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i udzielona  będzie  na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia okażą się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy,
rio kancelaria
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – pomoc dla przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Funkcjonuje jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument,
  • pomoc na restrukturyzację, w tym ulgę w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej – w celu realizacji planu restrukturyzacji mającego na celu przywrócenie długofalowej zdolności do konkurowania na rynku.

Celem programu jest przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw poprzez budowę i promowanie instrumentów wczesnego ostrzegania oraz pozasądowych i sądowych form naprawy i restrukturyzacji, jak również ułatwianie ponownego podjęcia działalności gospodarczej przez osoby, które w wyniku porażki zakończyły dotychczasową działalność.

Kto skorzysta i w jaki sposób?

Zarówno mikro-, mali, średni przedsiębiorcy, jak i duże firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej.

Źródłem finansowania pomocy publicznej w formie wsparcia finansowego jest budżet państwa. Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku.

 

Formy udzielenia wsparcia

 

Pomoc na ratowanie

Pożyczka – oprocentowana nie mniej niż stopa bazowa + 4 punkty procentowe.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Pożyczka – oprocentowana nie mniej niż stopa bazowa + 4 punkty procentowe.

Pomoc na restrukturyzację

1.       Pożyczka;

2.       Objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji;

3.       Objęcie obligacji;

4.       Zmiana terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację;

5.        Konwersja pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy;

6.       Ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Do kogo po wsparcie?

Po­moc ma być udzie­la­na ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa na pi­sem­ny wnio­sek składany do Agencji Ro­zwo­ju Przemy­słu S.A. Wniosek ma być rozpatrzony w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, zaś w skomplikowanych sprawach termin może być przedłużony, nie dłużej jednak niż do 45 dni.

Zespół prawny Kancelarii Prawnej What.Now Sp. z o.o. gotowy jest pomóc we wszelkich formalnościach w celu uzyskania pomocy publicznej przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top