fbpx

Jest to postępowanie najmniej sformalizowane, które składa się z dwóch etapów: (1) etap pozasądowy (2) etap sądowy. 

Etap pozasądowy polega na samodzielnym zbieraniu głosów przez dłużnika przy pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni w tym postępowaniu funkcję nadzorcy układu na mocy uprzednio zawartej z nim umowy. Dłużnik może dokonać samodzielnego wyboru osoby nadzorcy układu. Kolejno, dłużnik przygotowuje propozycje układowe w oparciu o które prowadzone są negocjacje z wierzycielami. Negocjacje mają doprowadzić do wypracowania warunków układu. Etap ten kończy się złożeniem wniosku do sądu o zatwierdzenie układu. 

Etap sądowy rozpoczyna się dopiero z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, po zakończeniu z powodzeniem negocjacji z wierzycielami co do kształtu układu, tj. propozycji spłaty zadłużenia zakładających umorzenie części zobowiązań lub/ i wydłużenia okresu spłaty. Ten etap kończy się zatwierdzeniem układu przez sąd. Do momentu wydania postanowienia przez sąd w przedmiocie zatwierdzenia układu, dłużnik jest chroniony przed egzekucją. 

W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik nie jest w żaden sposób ograniczony w zarządzie swoim przedsiębiorstwem i majątkiem. 

Pamiętać należy, że suma spornych wierzytelności (rozumianych jako wierzytelności, co do których toczy się postępowanie sądowe) uprawniających do głosowania nad układem nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jest to okoliczność wyłączająca możliwość skorzystania z tego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. 

Korzyści płynące z postępowania o zatwierdzenie układu:

  • procedura szybka i mało sformalizowana,
  • ograniczony udział sądu,
  • możliwość zarządzania przedsiębiorstwem i majątkiem w pełnym zakresie przez dłużnika,
  • ochrona przed egzekucją w okresie od dnia złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie układu do momentu wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Kto może skorzystać z tego rodzaju postępowania?

  • dłużnik, którego wierzytelności sporne, tj. w stosunku do których toczą się postępowania sądowe nie przekraczają 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem,
  • dłużnik, który na bieżąco reguluje swoje zobowiązania jednakże przewiduje, że w najbliższym czasie może mieć problemy z terminowym ich opłacaniem. 
Scroll to Top