fbpx

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe to tryb postępowania, które ma być z założenia szybkie i w całości jest to postępowanie sądowe. 

Sąd powinien podjąć decyzję co do złożonego wniosku na posiedzeniu niejawnym, wyłącznie na podstawie dokumentów załączonych do wniosku w terminie tygodnia. Kolejno, do zawarcia układu powinno dojść w terminie 2-3 miesięcy od dnia otwarcia postępowania.

Jaki jest cel przyspieszonego postępowania układowego?

Celem przyspieszonego postępowania układowego jest restrukturyzacja w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Postępowanie to posiada wiele uproszczeń (w stosunku do postępowania układowego i sanacyjnego), które mają doprowadzić do zawarcia układu w możliwie jak najkrótszym czasie. 

Jak przebiega przyspieszone postępowania układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe rozpoczyna się złożeniem wniosku o otwarcie postępowania, kolejno następuje rozpoznanie wniosku i w przypadku jego pozytywnego rozstrzygnięcia następuje etap po otwarciu postępowania. 

Sąd wyznacza nadzorcę sądowego, który po zawiadomieniu wierzycieli o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, sporządza w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia postępowania: plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności i spis wierzytelności sporych i przedkłada je sędziemu-komisarzowi. 

Głosowanie nad układem następuje na zgromadzeniu wierzycieli. Na tym samym zgromadzeniu następuje również zatwierdzenie spisu wierzytelności. Po przyjęciu układu zostaje wyznaczona przez sędziego-komisarza rozprawa, która ma na celu rozpoznanie układu. Zakończenie postępowania następuje po pozytywnym rozstrzygnięciu sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Wówczas dotychczasowy nadzorca sądowy obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu.

Z praktycznego punktu widzenia …

z uwagi na szybkość postępowania warto jest rozpocząć negocjacje z wierzycielami w celu wypracowania choć wstępnego poparcia dla propozycji układowych składanych przez dłużnika jeszcze przed złożeniem wniosku o otwarcie postępowania bądź we wczesnej jego fazie. 

Korzyści płynące z przyspieszonego postępowania układowego:

  • procedura szybka i uproszczona, z założenia zawarcie układu winno nastąpić w terminie 2-3 miesięcy od dnia otwarcia postępowania (jak pokazuje praktyka postępowania te trwają jednak dłużej),
  • możliwość zarządzania przedsiębiorstwem i majątkiem przez dłużnika w ograniczonym zakresie,
  • wpływ na wybór nadzorcy sądowego,
  • zawieszenie z mocy prawa postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem otwarcia postępowania, dotyczących wierzytelności objętych układem z mocy prawa (możliwość zawieszenia przez sędziego-komisarza na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, nie dłużej niż na łącznie 3 miesiące, jeżeli przedmiot zabezpieczenia jest niezbędny do prowadzenia przedsiębiorstwa),
  • możliwość uchylenia zajęć w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczących wierzytelności objętej układem z mocy prawa jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa,
  • niedopuszczalność wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych oraz wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzeniu zabezpieczenia roszczenia.

Kto może skorzystać z tego rodzaju postępowania? (przy czym wszystkie poniższe elementy muszą występować łącznie):

  • dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością,
  • dłużnik, którego wierzytelności sporne, tj. w stosunku do których toczą się postępowania sądowe nie przekraczają 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem,
  • dłużnik, którego sytuacja przedsiębiorstwa jest dobra na tyle, że nie wymaga przeprowadzenia działań naprawczych. 
Scroll to Top