fbpx
Czy istnieją rozwiązania na rzecz ochrony przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością?

W dobie pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 duża część przedsiębiorców, niezależnie od skali prowadzonego biznesu, znalazła się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Konsekwencje pandemii będą odczuwalne jeszcze przez kilka lat, co znacząco może zmienić sytuację gospodarki zarówno w skali mikro jaki makroekonomicznej.

Jednym z podstawowych zadań Państwa jest utrzymanie płynności finansowej, co jest niemożliwe w sytuacji, w której ze względów bezpieczeństwa większość rynku została zamrożona i pozbawiona możliwości generowania przychodów.

Należy bezwzględnie pamiętać, iż około 50 % Polskiego PKB jest generowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Ten największy segment gospodarki zatrudnia przeszło 10 mln Polaków a to właśnie ten segment najbardziej odczuwa skutki aktualnych ograniczeń. 

 

Skala problemu, z którym Państwo i przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć jest na ten moment trudny do oszacowania, ze względu na bardzo znaczące kooperacje procesów transakcyjnych, które zostały w znaczący sposób zachwiane.

Na dzień dzisiejszy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc Państwa, jednak jest ona znacząco ograniczona, a jej zakres nie doprowadzi do poprawy kondycji finansowej i operacyjnej przedsiębiorstw w okresie długoterminowym. Rządowy program tarczy antykryzysowej traktować jako pomoc doraźną do utrzymania minimalnych struktur operacyjnych, na bazie których będzie możliwy ponowny rozwój utraconego potencjału.

Należy jednak znacząco podkreślić, iż w 2016 r. rząd Polski wprowadził do życia ustawę restrukturyzacyjną, której celem jest działanie przeciwupadłościowe dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością.

Proces restrukturyzacji sądowej to realna, kompleksowa pomoc dla przedsiębiorstw, które funkcjonują i posiadają wszelkie możliwości operacyjne do prowadzenia działalności gospodarczej. To pomoc, która może zostać przyznana nie tylko w okresie panującej pandemii, ale w każdej sytuacji, w której przedsiębiorca nie z własnej winy znalazł się na skraju upadłości.

W celu ochrony przedsiębiorstw ustawodawca określił 4 tryby restrukturyzacyjne, które w zależności od skali problemu można wprowadzić pod warunkiem spełnienia określonych przedmiotową ustawą wymogów:

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu:

• umożliwia zawarcia układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika, bez udziału sądu;

• Może być prowadzone, jeżeli suma zadłużenia wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

2. Przyspieszone postępowanie układowe:

• umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli w trybie uproszczonym;

• może być prowadzone, jeżeli suma zadłużenia wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

postępowania restrukturyzacyjne

3. Postępowanie układowe:

• umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli;

• może być prowadzone, jeżeli suma zadłużenia wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

4. Postępowanie sanacyjne:

• postępowanie umożliwia dłużnikowi przeprowadzenia działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli

• działania sanacyjne są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacjiekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie jego zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją

Dzięki układowi dłużnik może osiągnąć między innymi:

• nowy harmonogram spłat zobowiązań dostosowany do możliwości finansowych;

• umorzenie odsetek, kar umownych w zakresie niezbędnym do uzyskania celu restrukturyzacyjnego;

• umorzenie częściowe kapitału w zakresie niezbędnym do uzyskania celu restrukturyzacyjnego;

• zabezpieczenie umów przed wypowiedzeniem (w tym umów leasingowych i kredytowych);

• zabezpieczenie majątku, niezbędnego do prowadzenia działalności, przed egzekucją;

• zwolnienie kont bankowych spod egzekucji;

• wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia działalności i jej optymalizacji.

Postępowanie restrukturyzacyjne pomimo swych olbrzymich możliwości jest niestety jednym z najbardziej sformalizowanych postępowań sądowych. Przed uzyskaniem pomocy, należy przeprowadzić szczegółowy audyt przedsiębiorstwa, określić punkty krytyczne oraz możliwości danej firmy, a także stworzyć model finansowy, który da rękojmię możliwości zrealizowania celów restrukturyzacyjnych.

Dodatkowo należy spełnić, wszelkie wymogi formalno-prawne wniosku określone ustawą. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, Kancelaria Prawna WHAT.NOW® od samego początku wejścia w życie ustawy restrukturyzacyjnej, wyspecjalizowała się w przedmiotowych postępowaniach i kompleksowo przygotowuje przedsiębiorców do wdrożenia stosownego trybu postępowania, na każdym z etapów. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu!

 

Scroll to Top