fbpx
restrukturyzacja program finansowania

Unijny program SPEKTRUM

jako źródło finansowania usług doradczych Kancelarii Prawnej what.now® 

W dobie obecnej sytuacji spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, postępujące spowolnienie gospodarcze zaczyna odbijać się na sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw zaistniałej koniunkturze, Kancelaria Prawna What.Now Sp. z o.o., pozyskała akredytację w programie SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych i obecnie występuje się na liście Instytucji Otoczenia biznesu (IOB).  Znajdując się pośród akredytowanych przez ARP firm, Kancelaria uzyskała możliwość świadczenia wysoko wyspecjalizowanych usług doradczych w zakresie prawno – podatkowym dla podmiotów wykazujących potrzebę dodatkowego finansowania. Na sfinansowanie tego rodzaju usług przeznaczono ponad 27 mln zł.

Jakie korzyści niesie ze sobą finansowanie w programie SPEKTRUM?Przed przystąpieniem do konkursu grantowego, należy zwrócić szczególną uwagę na korzyści, jakie daje przedsiębiorcom program grantowy SPEKTRUM. Niewątpliwie należy do nich:

 • zwrot poniesionych kosztów do wysokości 50% ceny z tytułu zakupu specjalistycznej usługi doradczej,
 • badanie potrzeb rozwojowych, z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego,
 • możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług Kancelarii Prawnej what.now®, akredytowanej przez ARP (Agencja Rozwoju Pomorza), dostępnej w katalogu IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu).
program spektrum korzyści

Do kogo kierowany jest program?

Zgłaszając chęć skorzystania ze środków unijnych, przedsiębiorcy powinni pamiętać o kilku istotnych elementach. W pierwszej kolejności zastanowić się trzeba, do kogo kierowane jest to finansowanie.Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o grant są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego. 

Przedsiębiorców dodatkowo podzielono na trzy grupy:

Mikroprzedsiębiorcy, którzy:

 • posiadają siedzibę na terenie województwa pomorskiego,
 • zatrudniają do 10 pracowników,
 • osiągnęły roczny obrót do 2 mln euro,
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwa, które:

 • posiadają siedzibę na terenie województwa pomorskiego,
 • zatrudniają do 50 pracowników,
 • osiągnęły roczny obrót do 10 mln euro,
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwa, które:

 • posiadają siedzibę na terenie województwa pomorskiego,
 • zatrudniają do 250 pracowników,
 • osiągnęły roczny obrót do 50 mln euro,
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły 43 mln euro.

Sposób przyznawania grantów

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania do specjalistycznej usługi doradczej, w pierwszej kolejności zobligowany jest poddać się badaniu wstępnemu potrzeb doradczych. Agencja Rozwoju Pomorza uruchomiła adres internetowy, pod którym należy zgłaszać chęć poddania się takiemu badaniu https://www.arp.gda.pl/2056,formularz-zgloszenia-na-badanie-wstepne . Po odbyciu wstępnego badania, na wniosek grantobiorcy, istnieje możliwość lepszego dopasowania usługi doradczej, biorąc udział w nieodpłatnym badaniu potrzeb rozwojowych. Badanie potrzeb realizowane jest przez doświadczonych konsultantów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, zarówno badanie wstępne, jak i badanie potrzeb rozwojowych, odbywa się głównie drogą telefoniczną.  

 WAŻNE!

Należy pamiętać, że pierwszym krokiem do ubiegania się o finansowanie specjalistycznych usług doradczych, jest zgłoszenie przedsiębiorstwa do badania wstępnego pod linkiem

Niezmiernie istotny jest fakt, że przedsiębiorcy poddający się badaniom, zyskują możliwość dokładnego sprecyzowania potrzeb, a co za tym idzie, rodzaju pomocy zasadnej dla danego charakteru działalności gospodarczej. W większości przypadków rekomendowany jest udział w preaudycie. Dzięki temu pogłębionemu badaniu, przedsiębiorcy wspierani są  w określeniu bardzo szczegółowego zakresu działań w ramach projektu. Pozwala to również na precyzyjne określenie potrzeb, co przekłada się na finalny koszt realizacji usługi doradczej.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, niezwykle ważnym elementem na tym etapie, jest sporządzenie mapy potrzeb rozwojowych i przygotowanie rekomendacji, które stanowią punkt wyjścia do wnioskowania o grant. 

WAŻNE!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród pomorskich firm, ocena pojedynczego wniosku została wydłużona do 60 dni. 

Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może wielokrotnie ubiegać się o grant na zakup specjalistycznej usługi doradczej. Warto przy tym pamiętać, że łączna wartość wszystkich usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa nie może przekroczyć kwoty 200 tys. Euro.

Jak wygląda sposób rozliczania programu SPEKTRUM?

Warunkiem przekazania grantobiorcy dofinansowania, jest złożenie do Agencji spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i finansowe wniosku o płatność wraz z załącznikami. Termin dokonania zwrotu uzależniony jest przede wszystkim od poprawności składanych przez grantobiorcę dokumentów rozliczeniowych. Wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem projektu dostępne są pod adresem internetowym ARP https://www.arp.gda.pl/2073,wzor-wniosku-o-platnosc-zalaczniki-i-instrukcja-wypelniania-spektrum

WAŻNE

Należy pamiętać, że grantobiorca zobowiązany jest złożyć wnioski o płatność niezwłocznie po zrealizowaniu płatności na rzecz Wykonawcy specjalistycznej usługi doradczej. 

Przystępując do rozliczania w programie SPEKTRUM, trzeba pamiętać, że wniosek o płatność pośrednią/końcową musi rozliczać całość wydatków objętych daną specjalistyczną usługą doradczą. Nie dopuszcza się więc możliwości częściowego rozliczania wydatków objętych jedną specjalistyczną usługą doradczą.

Do kiedy można skorzystać z grantów?

Z racji bardzo dużego zainteresowania pomorskich firm tą formą pomocy finansowej, ARP   wydłużyła czas rozpatrywania pojedynczego wniosku do 60 dni. Warto zatem nie zwlekać ze zgłoszeniem przedsiębiorstwa do badania wstępnego, bowiem termin przyjmowania wniosków wyznaczony jest na 30 listopada 2020 roku, który będzie systematycznie wydłużony do wyczerpania zaplanowanych środków finansowych, a usługi doradcze powinny być zakończone najpóźniej w połowie 2023 roku.

Z całą mocą zachęcamy do zapoznania się z wachlarzem usług świadczonych przez Kancelarię Prawną What.Now sp. z o.o. Jako akredytowana Instytucja Otoczenia Biznesu, Kancelaria kompleksowo oraz indywidualnie rozpatruje każdą sprawę pod kątem prawno-ekonomicznym. Pełen zaangażowania w sprawy Klientów zespół prawny oraz finansowy, gotów jest wspierać pomorskich przedsiębiorców w tak wyjątkowo niełatwym czasie.

Więcej informacji na temat finansowania w ramach projektu SPEKTRUM, uzyskasz poprzez:

Scroll to Top