fbpx

Upadłość konsumencka - część II

Tzw. upadłość konsumencka (postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) to postępowanie sądowe dedykowane każdej osobie fizycznej, która utraciła zdolność regulowania zobowiązań finansowych. Przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. 

Niewypłacalność oznacza w praktyce taki stan finansowy, który uniemożliwia dokonywanie spłat zgodnie z ustalonymi harmonogramami umownymi, czyli:

– brak wystarczających środków (zarówno w gotówce, jak i na rachunkach bankowych); 

– brak możliwości wywiązania się z umów zawartych z kontrahentami;

– brak perspektyw przywrócenia płynności finansowej. 

Co istotne, stan niewypłacalności musi być trwały. Krótkotrwałe przejściowe trudności nie są podstawą do ogłoszenia upadłości, gdyż definicja legalna pojęcia niewypłacalności stanowi, iż zachodzi ona gdy dłużnik z powodu braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań. Domniemanie prawne utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań zachodzi, jeśli opóźnienie przekracza trzy miesiące. 

Od stycznia 2015 roku do końca czerwca 2021 roku sądy powszechne wydały postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w stosunku do blisko 49 tyś. Polaków. Znaczny wzrost liczby składanych wniosków o ogłoszenie upadłości zaobserwować można od 2020 r. Na taki stan rzeczy niewątpliwie wpływ ma aktualna tendencja ustawodawcy do liberalizacji przepisów polskiego prawa upadłościowego. Przykładem tej tendencji jest chociażby nowelizacja z 24 marca 2020 r., która wyeliminowała z porządku prawnego przesłankę zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do zaistnienia stanu niewypłacalności. 

Tylko w pierwszym półroczu 2021 r. na złożenie stosownego wniosku zdecydowało się aż 9.067 osób. W całym 2021 r. przypuszczalnie zostaną wydane postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w aż 20.000 spraw. 

Aktualny stan prawny przepisów regulujących postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzi do sytuacji, w której prawie każdy wniosek zostaje rozpoznany na korzyść dłużnika. Prawdziwą gwarancją sukcesu jest jednakże niezmiennie od lat profesjonalna pomoc prawników wyspecjalizowanych w prawie insolwencyjnym.

Upadłość – krok po kroku:

  1. Postępowanie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zainicjowane jest złożeniem wniosku do właściwego rzeczowo i miejscowo Sądu Rejonowego;
  2. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Weryfikacji poddawane są przesłanki ustawowe. Sąd może dopuścić dowód w postacie przesłuchania dłużnika, wyznaczy wówczas termin rozprawy;
  3. Sąd wyznacza Syndyka, który podejmuje m.in. następujące czynności:kontakt Syndyka z dłużnikiem – ustalenie terminu spotkania, na którym Syndyk pozyska informacje niezbędne do sporządzenia planu likwidacyjnego;
  • zawiadomienie wierzycieli i organów postępowania egzekucyjnego o ogłoszeniu upadłości;
  • sporządzenie spisu inwentarza – uzyskanie informacji na temat majątku dłużnika;
  • Syndyk obejmuje majątek dłużnika, a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznacza na zaspokojenie wierzycieli. 
  1. Jeśli sprzedaż składników majątkowych dłużnika nie pozwoli na odpowiednie zaspokojenie roszczeń wierzycieli, Sąd zatwierdzi przygotowany przez Syndyka plan spłaty, czyli obowiązek spłaty wierzycieli na miarę możliwości zarobkowych dłużnika. Co istotne,  plan spłaty jest w pełni spersonalizowany i oparty na całokształcie sytuacji finansowej dłużnika. Przed zatwierdzeniem, dłużnik ma prawo się do niego ustosunkować.

Czas trwania planu spłat (od 3 do 7 lat) uzależniony jest od tego czy dłużnik przyczynił się do swojej niewypłacalności w sposób celowy, czy też brak możliwości regulowania zobowiązań powstał w sposób niezawiniony. 

Sąd z uwagi na trudną sytuację dłużnika może umorzyć zobowiązania bez zatwierdzania planu spłaty. Celem postępowania upadłościowego nie jest bowiem samo uniknięcie płacenia długów, lecz oddłużenie i zapewnienie świeżego startu w życiu, w tym również przywrócenie możliwości bieżącego zaspokajania potrzeb życia codziennego. 

  1. Zakończenie lub umorzenie postępowania upadłościowego

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii Prawnej What Now w obsłudze konsumentów daje nam przewagę do skutecznego prowadzenia postępowań upadłościowych. Gwarantujemy wykonanie wszelkich usług świadczonych na rzecz Zleceniodawcy przez osoby posiadające uprawnienia, doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania poszczególnych etapów umowy.

 

Zapraszamy na konsultacje do naszych oddziałów.

Najszybciej skontaktujesz się z nami:
– telefonicznie: +48534400013
– przez e-mail: m.kubajewska@whatnow.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to Top