fbpx

Czym jest upadłość konsumencka?

Problem zadłużenia wśród Polaków jest problemem powszechnym. Zmniejszenie zadłużenia w skali kraju nie wynika ze spadku zainteresowania zaciąganiem zobowiązań, lecz ze wzrostu popularności postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Wiele osób nadal zastanawia się jak doprowadzić do swojego oddłużenia, czy co istotniejsze z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania – jak pozbyć się komornika z konta, z pensji czy z emerytury, a tym samym mieć środki na bieżące opłaty i zakupy. Ograniczona wiedza w zakresie pozbycia się długów prowadzi często do dalszego zadłużania się tzw. chwilówkami, które często udzielane są bez badania zdolności kredytowej, bez weryfikacji BIK, także dla zadłużonych, którym instytucje bankowe nie udzielą kredytu. Nie stanowi to jednak rozwiązania problemu zadłużenia, a jego pogłębienie.  

Stosunkowo prostym i niedrogim sposobem na oddłużenie jest ogłoszenie upadłości. Czym jest postępowanie upadłościowe? To nic innego jak postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, który z chwilą ogłoszenia upadłości staje się, potocznie mówiąc, bankrutem. Ogłaszając upadłość sąd wyznacza osobę syndyka, która sprawuje zarząd nad majątkiem upadłego i prowadzi postępowanie upadłościowe dłużnika. Jeżeli upadły posiada majątek, np. mieszkanie, dom, samochód – syndyk będzie próbował sprzedać składniki majątkowe i w ten sposób pozyskać środki na spłatę zobowiązań upadłego. Celem postępowania upadłościowego jest bowiem spłata części zobowiązań, z dostosowaniem planu spłaty do możliwości finansowych upadłego lub całkowite umorzenie zobowiązań, których spłata w toku postępowania upadłościowego jest niemożliwa. W toku upadłości ustalone zostanie komu, ile i w jakich terminach upadły będzie musiał zapłacić. Następuje to w drodze ustalenia tzw. planu spłaty, którego maksymalny okres wynosi 7 lat, jeżeli dłużnik z własnej winy doprowadził do swojej trudnej sytuacji finansowej. W sytuacji, gdy Upadły nie ponosi winy w doprowadzeniu do niewypłacalności – plan spłaty nie powinien przekraczać 3 lat. Po ewentualnej sprzedaży majątku i wykonaniu planu spłaty, pozostała część zobowiązań może zostać umorzona, a upadły ma szansę na rozpoczęcie życia „z czystą kartą”.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, odpowiednim rodzajem wniosku jest wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka skierowana jest zatem do osób prywatnych, nie zaś do przedsiębiorców, dla których przewidziany jest inny tryb postępowania. Ogłoszenie upadłości jest możliwe w stosunku do osób prywatnych, które utraciły płynność finansową i w konsekwencji popadły w stan niewypłacalności tzn. do osób, które nie regulują swoich wymagalnych zobowiązań. Jeśli bieżące dochody nie są wystarczające dla pokrycia wydatków związanych ze spłatą zobowiązań, warto wziąć pod uwagę ogłoszenie upadłości. Zaległości w spłacie zobowiązań dotyczą nie tylko płatności kredytów, pożyczek czy tzw. chwilówek, lecz również faktur, podatków i wszelkich rachunków, których termin płatności upłynął.

Co ważne, po zmianach, które weszły w życie 24 marca 2020 r. procedura oddłużenia poprzez upadłość została uproszczona. Sąd na etapie rozpatrywania wniosku nie bada, dlaczego dłużnik doprowadził do swojego zadłużenia – czy zrobił to umyślnie, czy wskutek swojego rażącego niedbalstwa, czy też wystąpiły realne przyczyny, które spowodowały popadnięcie w problemy finansowe. Każda osoba prywatna, której zobowiązania przekraczają kwotę osiąganych dochodów, może zatem złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i podjąć próbę uzyskania oddłużenia, a zarazem szansy na nowe życie.

Ponadto, informujemy o kolejnym bezpłatnym wydarzeniu online realizowanym przez Prezesa naszej Kancelarii – Rafała Machalińskiego DBA LL.D.. Tym razem tematem szkolenia będzie: Jak rozpocząć biznes w branży restrukturyzacyjnej i doradzać swoim klientom nie tylko kredyty? Spotkanie odbędzie się 12.05.2022 r. o godzinie 18:00. 

Zapisy na bezpłatny webinar możwlie są pod niniejszym linkiem: ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to Top