fbpx

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Dla kogo i na czym polega? 

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. TARCZA 4.0 wprowadziła nowy – dodatkowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego tj. UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE.  

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne nazywane jest niejako kalką postępowania o zatwierdzenie układu, o którym szerzej w osobnym artykule. Z uwagi jednak na to, że procedura ta została wprowadzona w związku z zaistnieniem zdarzeń wyjątkowych jakimi niewątpliwie jest pandemia, zmusiło to ustawodawcę do zastosowania szeregu rozwiązań zabezpieczających przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji finansowej. 

Kto może skorzystać z procedury uproszczonej restrukturyzacji? 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców: 

 • niewypłacalnych czyli takich, którzy utracili zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, 
 • zagrożonych niewypłacalnością czyli takich, którzy przewidują, że w niedługim czasie utracą płynność finansową. 

WAŻNE! Należy pamiętać, że: 

 • suma wierzytelności spornych (czyli takich, co do których toczy się odrębne postępowanie sądowe) nie może przekraczać  15 % sumy wierzytelności ogółem. 
 • problemy finansowe, w których znalazł się przedsiębiorca muszą mieć związek przyczynowo – skutkowy z COVID-19. 

Dlaczego warto wybrać ten model restrukturyzacji? 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – odmiennie od swojego ustawowego pierwowzoru – postępowania o zatwierdzenie układu – zapewnia dłużnikowi: 

 • zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych, 

WAŻNE! Zawieszeniu ulegają dodatkowo postępowania egzekucyjne w zakresie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo tj. takich, gdzie ustanowiono hipotekę, zastaw lub zastaw rejestrowy. 

 • zakaz wypowiadania przez wierzycieli kluczowych umów z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, tj. umowy najmu, dzierżawy a także umów kredytowych, leasingu, 
 • zwolnienie z obowiązku spełniania świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa objęte są układem (o tym, czym są takie wierzytelności – poniżej), 
 • zobowiązania zabezpieczone rzeczowo tj. hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym są objęte układem z mocy prawa tzn., że wierzyciel nie musi wyrażać zgody na przystąpienie do układu. 
 • możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli przez nadzorcę układu z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne-schemat

Jak przebiega uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? 

Procedura ta, zgodnie z założeniami ustawodawcy ma być szybka i odformalizowana. Składa się z dwóch etapów: (1) etap pozasądowy (2) etap sądowy. 

Po uprzednim zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym (dowolność wyboru i kształtowania stosunku współpracy) przygotowaniu spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, a następnie obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania, przedsiębiorca ma 4 miesiące na negocjacje z wierzycielami i zebranie głosów wierzycieli za zaproponowanym układem. Istotne jest, że termin ten jest nieprzekraczalny tzn., że jeżeli w ciągu 4 miesięcy przedsiębiorca nie złoży do Sądu wniosku o zatwierdzenie warunków układu postępowanie takie ulegnie automatycznemu umorzeniu. Przedsiębiorca może wówczas zainicjować inne postępowanie restrukturyzacyjne – przewidziane w ustawie prawo restrukturyzacyjne. Jeżeli wniosek taki jednak zostanie złożony w wyznaczonym terminie, a wierzyciele nie będą go kwestionować, Sąd wyda postanowienia o zatwierdzeniu warunków układu – co umożliwi dłużnikowi jego wykonanie. 

 Zwróć uwagę na to, że …

procedura ta jest ograniczona czasowo – tzn., że ustawodawca przewidział, że skutki ekonomiczno – gospodarcze wywołane COVID-19 odczuwalne powinny być jeszcze jedynie przez pewien okres czasu. Zatem ostatecznym terminem na złożenie w Sądzie wniosku o zatwierdzenie warunków układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 31 czerwca 2021 roku. 

Pamiętaj, że … 

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne: 

 • jest procedurą szybką, mało sformalizowaną i stosunkowo tanią, 
 • musi być wynikiem problemów finansowych wywołanych bezpośrednio przez COVID – 19, 
 • zapewnia przedsiębiorcy szeroki parasol zabezpieczenia przeciw egzekucyjnego, 
 • obejmuje z mocy prawa zobowiązania zabezpieczone rzeczowo. 

Można przypuszczać, że …

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z uwagi na ograniczoną wysokość wynagrodzenia dla doradcy restrukturyzacyjnego w stosunku do innych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, będzie często wybierane przez przedsiębiorców, którzy zostali pokrzywdzeni finansowo w wyniku COVID-19. 

Scroll to Top